Finalisten krije ûnferwachts besite

FERRASSING!! Alle SjONG-finalisten krigen ûnferwachts besite. It SjONG-team kaam del op skoalle mei in freonecheque. Dêrby 10 frijkaartsjes foar de finale fan SjONG op 3 juny yn Neushoorn. UTDIELE MAR!
 
Alle ferrassings-filmkes sjen? Klikke mar!