Fideoklips audysjes online

It is safier! De fideoklips fan de audysjes steane op YouTube!
KLIKKE BLINDER!!

Cedin wurket foar SjONG gear mei Leerbedriuw OpenBlick fan ROC Friese Poort Drachten. Studinten Podium- en Evenemententechniek fersoargen by de audysjes  it lûd en ljocht. Studinten fan de oplieding Audiovisuele Productie makken prachtige fideoklips. Alle dielnimmers krije dus in eigen klip. En dy binne no te finen op YouTube! 

 

 audities

Finalisten SjONG 2017 bekend

Pfff, wat hienen se it dreech dy sjueryleden… Mar se binne derút! Nei de audysjes keazen Raynaud Ritsma en Tet Rozendal net 8, mar 9 acts dy’t troch meie nei de grutte SjONG-finale op 3 juny 2017 yn Neushoorn yn Ljouwert.

17761231_759597820874765_3911497426957804158_o

Lês mear »

Ympresje workshops SjONG

 

Tsjek dit! In supertoffe ympresje fan de workshops SjONG! Mei tank oan de studinten Audiovisuele Productie fan ROC Friese Poort Drachten.