De audysjes fan SjONG: 7 en 8 maaie

It sil heve! De perioade fan opjaan is foarby en de oanmeldings binne bekend. De SjONG-dielnimmers geane no de striid oan om de finale te berikken. It mei dan in wedstriid wêze, it is foaral ek in gesellige happening. Want dat is wat de âld-dielnimmers fan de lêste jierren it meast bybleaun is: de gesellichheid. Hoe giet it yn syn wurk fanôf no?

Lês mear »

Deadline ferskood: opjaan kin oant 16 april

Opjaan foar SjONG kin in wike langer as pland. De nije deadline is tiisdei 16 april. Wolsto de winner wurde fan SjONG 2013? En kâns meitsje op in optreden by Omrop Fryslân en in workshop fan Tet Rozendal? Skriuw dan gau in Fryske tekst en jou dy op fia boppesteande button! Oant SjONG?!

Ynspiraasje opdwaan? Besjoch it filmke fan Swalker, grutte winner fan SjONG 2011