Nûmer skriuwe lestich? Tsjek de tips!

Oanmelde foar SjONG is net samar klear. Do moatst ommers earst in nûmer skriuwe. Yn it Frysk! Bêst lestich. Mar gjin noed: wy jouwe sa no en dan skriuwtips. Op Twitter. En yn dit artikel steane alle tips nochris op in rychje. Doch der dyn foardiel mei!

Tip 1
Kies in ûnderwerp dat by dy past. Bist gek op dyn hûn of hast it altyd drok? Skriuw dêroer! It skriuwt makliker asto foar in ûnderwerp kiest dat dy ynteresearret. Hâld it ticht by dysels, dan komt de ynspiraasje fansels.

Lês mear »

Skriuw dy NO yn foar SjONG 2013!

SjONG, de Fryske Voice, komt der wer oan! Bisto tusken de 12 en 18 jier en kinst goed sjonge of muzyk meitsje? Jou dy dan op fia boppesteande button. Betink in leuke Fryske tekst op in besteand popnûmer en doch mei oan de audysjes! Dat kin allinne of yn in groep, mei ‘live’-begelieding of mei help fan in orkestbân. Jou dy op foar 8 april.

Lês mear »