Filmkes finale SjONG 2010 online

De filmkes fan de finale fan SjONG steane op YouTube (sjoch: www.youtube.com/taalsintrum of de gadget hjirûnder).
De striid om de SjONG YouTubepriis 2011 kin dêrmei ek begjinne. De útfierende fan it FINALE-filmke dat it meast besjoen wurdt, wint de YouTubepriis en mei optrede op SjONG 2011. Stemme hoecht dus net, it giet om it oantal ‘views’.