Ympresje workshops SjONG

 

Tsjek dit! In supertoffe ympresje fan de workshops SjONG! Mei tank oan de studinten Audiovisuele Productie fan ROC Friese Poort Drachten.