Fideoklips audysjes online

It is safier! De fideoklips fan de audysjes steane op YouTube!
KLIKKE BLINDER!!

Cedin wurket foar SjONG gear mei Leerbedriuw OpenBlick fan ROC Friese Poort Drachten. Studinten Podium- en Evenemententechniek fersoargen by de audysjes  it lûd en ljocht. Studinten fan de oplieding Audiovisuele Productie makken prachtige fideoklips. Alle dielnimmers krije dus in eigen klip. En dy binne no te finen op YouTube! 

 

 audities

Finalisten SjONG 2017 bekend

Pfff, wat hienen se it dreech dy sjueryleden… Mar se binne derút! Nei de audysjes keazen Raynaud Ritsma en Tet Rozendal net 8, mar 9 acts dy’t troch meie nei de grutte SjONG-finale op 3 juny 2017 yn Neushoorn yn Ljouwert.

17761231_759597820874765_3911497426957804158_o

Lês mear..

Ympresje workshops SjONG

 

Tsjek dit! In supertoffe ympresje fan de workshops SjONG! Mei tank oan de studinten Audiovisuele Productie fan ROC Friese Poort Drachten.

 

Workshops SjONG

Wolsto dy ekstra goed tariede op de audysjes? Folgje dan de SjONG workshops. Dy binne op 16 maart 2017, trije wike foar de audysje, fan 14.00 oant 17.00 oere yn it teater fan ROC Friese Poort Drachten.

Workshop 1: Spylje jim SjONG-nûmer en krij feedback, tips en trúks oer de sang en muzyk fan Janneke Brakels.

Workshop 2: Rint dyn tekst lekker? Is it goed Frysk? Sleutelje oan dyn tekst mei songwriter Jurjen van der Meer en Frisist Marrit de Schiffart.

Workshop 3: It poadium op en dan? Wêr moatst om tinke, watfoar faktaal wurdt der brûkt, hokker apparatuer komst tsjin? Gijs Greve leit it út!

Dizze middei is fergees, kinst der in soad fan leare.

flyer-workshops

Dit is SjONG! Dochsto ek mei?