Dit is SjONG! Dochsto ek mei?

SjONG 2017 stiet foar de doar!

Bisto de Fryske voice?!

Achter de skermen binne wy drok dwaande mei de tariedingen foar SjONG 2017! Alle data binne pland, de teaser is ôf en de posters wurde drukt! Wisto al oftst meidwaan wolst? Ja? Folgje dan ûndersteande stappen.

By SjONG is it de bedoeling dast dyn eigen Fryskte tekst skriuwst op in besteande hit. Miskien wol fan dyn favorite sjonger Bruno Mars, of bisto de nije Ariana Grande? It makket net út, fan up tempo oant ballad en alles dêr tusken yn kin! Dochsto dyn optreden mei in band of begeliedsto dysels? Of sjongsto leaver mei in karaokebân? Tsjek dan ek www.karaoke-versie.nl foar it finen fan in geskikte bân foar dyn optreden.

Skeakelje help yn
Elts dy’t sjongtalint hat, mei meidwaan. Hoechst dus net op sjongles te sitten om mei dwaan. Mar in bytsje help krije, kin fansels noait kwea. Miskien kin dyn muzykdosint op skoalle wat foar dy betsjutte by it tekstskriuwen en de muzikale begelieding en kin dyn dosint Frysk it neisjen op Fryske stavering.

Audysje
Elk dy’t him opjout, docht audysje. In profesjonele sjuery bepaalt wa’t troch mei nei de finale. By dy foarrondes wurde opnamen: alle dielnimmers krije in fideoklip op YouTube. Bist dus sawiesa al in echte stjer ast meidien hast oan de foarrondes!

Workshops
Wurkje oan dyn skills en doch yn maart mei oan twa workshops. Dizze workshops wurde spesjaal foar dielnimmers fan SjONG organisearre. Lear mear oer tekstskriuwen, poadiumpresintaasje en fansels sjongtechnyk.

Data op in rychje
Oanmelde: oanmelde foar SjONG 2017 kin fan 9 jannewaris oant 1 maart
Workshops: 16 maart 2017 yn it teater fan ROC Friese Poort Drachten
Audysjes: 5, 6 en 7 april 2017 yn de studio fan ROC Friese Poort Drachten
Finale: 3 juny 2017 yn Neushoorn Ljouwert

Folgje SjONG
Folgje ús ek op Facebook, Twitter en Instagram! Dêrop hâlde wy dy op ’e hichte fan de lêste nijtsjes, tips en filmkes!

SjONG 2017!

img_5762
Wy binne derút! De data binne bekend… SjONG 2017 is plend! Dochsto ditkear ek (wer) mei? Hâld de webside, facebook, instagram en twitter yn ‘e gaten foar mear ynformaasje. Notearje yn alle gefallen ûndersteande data yn dyn aginda! Oant SjONG!

Opjaan
Fan 9 jannewaris oant 1 maart 2017 fia it oanmeldformulier op de webside

Workshops
Tongersdei 16 maart 2017 @Teater ROC Friese Poort Drachten

Audysjes
Woansdei 5 april
Tongersdei 6 april
Freed 7 april
2017 @Studio ROC Friese Poort Drachten

Finale
Sneon 3 juny 2017 @De Neushoorn Ljouwert

Filmferslach finale SjONG 2015

Wat in prachtige jûn hienen wy op 11 april 2015. De finale fan SjONG wie hearlik! Gelokkich hawwe wy de bylden noch… Tim Hoekstra makke foar ús in ympresje, hy filme de middeis by de workshop en de jûns by de grande finale. Alles naam er op: fan it oefenjen fan it spektakulêre iepeningsnûmer oant it diner, fan de fisazjy oant it jammen yn de foyer… En – net te ferjitten – de finale sels! Alle dielnimmers komme oan bod. Enjoy! En… oant de folgjende SjONG?!

Sneak preview film SjONG 2015

Wy as organisaasje ha de sneak preview fan de film fan SjONG 2015 krigen. Foar de finale fregen wy Tim Hoekstra om in ympresje te meitsjen fan SjONG 2015. En dus filme hy 11 april de middeis by de workshop en de jûns by de finale. Alles naam er op: fan it oefenjen fan it iepeningsnûmer oant it diner, fan de fisazjy oant it jammen yn de foyer… En – net te ferjitten – de finale sels! Hjir is alfêst in teaser fan Tim syn film. Hy hat der no al wat SUPERFETS fan makke! It entûsjasme, de gesellichheid en de fun spat fan it skerm! En dan moat de offisjele film dus noch komme! In protte sjochwille!

Sadree’t de echte film klear is, hearre jim it fansels fia ús sosjale media kanalen!